ผู้บริหาร

นายวัลลพ สงวนนาม
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร
บุคลากร สพป.กทม.
กลุ่มโรงเรียนกรุงธนบุรี

นางลมัยพร แหล่งหล้า
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดอมรินทราราม (ประธานกลุ่มกรุงธนบุรี)

นางดารณี คุณอนันต์
ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลวัดนางนอง

นางสุรดา ไชยสงคราม
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดประยุรวงศาวาส

นางกมัยธร สัจจา
ผู้อำนวยการโรงเรียนโฆสิตสโมสร

นายกฎทบวง รัตนพลที
ผู้อำนวยการโรงเรียนประถมทวีธาภิเศก

นางเมตตา ศิริรัตน์
ผู้อำนวยการโรงเรียนราชวินิตประถมบางแค

นางธนาทิพย์ ศิริไพบูลย์
ผู้อำนวยการโรงเรียนโรงเรียนวัดสังข์กระจาย (แจ่มวิชาสอน)

นายสมเด็จ เจริญผล
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดเจ้ามูล

นายวัฒนธรรม ระยับศรี
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดช่างเหล็ก

นางสาวกรชนก เนตรโอภารักษ์
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดนาคปรก

นายวิชัย นาสมยนต์
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดหงส์รัตนาราม

นางสุพรรัตน์ สัตตธนชัยภัทร
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดหนัง

ผู้ดูแลระบบของเว็บไซต์ :  นรินทร  แขกกาฬ / สุธาทิพย์  สุขสุหรัด กลุ่มนโยบายและแผน

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร