ผู้บริหาร

นายวัลลพ สงวนนาม
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร
บุคลากร สพป.กทม.
กลุ่มโรงเรียนรัตนโกสินทร์

นายสุวรรณ ยะรังวงษ์
ผู้อำนวยการโรงเรียนพิบูลเวศม์ ประธานกลุ่มรัตนโกสินทร์

นายสมบูรณ์ เสาวคนธ์
ผู้อำนวยการโรงเรียนพระยาประเสริฐสุนทราศรัย (กระจ่าง สิงหเสนี)

นายสมศักดิ์ แสวงการ
ผู้อำนวยการโรงเรียนพิบูลอุปถัมภ์

นางพีรานุช ไชยพิเดช
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองบอน(นัยนานนนท์อนุสรณ์)

-ว่าง-
ผู้อำนวยการโรงเรียนดาราคาม

นายไพโรจน์ ฟักคง
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดมหาบุศย์ (พิทักษ์ถาวรคุณ)

-ว่าง-
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดด่าน

นางสุภาวดี อึ้งภานิช
ผู้อำนวยการโรงเรียนบางบัว (เพ่งตั้งตรงจิตรวิยาคาร)

นายปรพล แก้วชาติ
ผู้อำนวยการโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๕ เฉลิมพระเกียรติ

นางสุดารัตน์ พลแพงพา
ผู้อำนวยการโรงเรียนทุ่งมหาเมฆ

นางนิรมล บัวเนียม
ผู้อำนวยการโรงเรียนสายน้ำทิพย์

-ว่าง-
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดอุทัยธาราม

นายชาตรี นามคุณ
ผู้อำนวยการโรงเรียนประถมนนทรี

ผู้ดูแลระบบของเว็บไซต์ :  นรินทร  แขกกาฬ / สุธาทิพย์  สุขสุหรัด กลุ่มนโยบายและแผน

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร