ผู้บริหาร

นายวัลลพ สงวนนาม
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร
บุคลากร สพป.กทม.
กลุ่มโรงเรียนทวาราวดี

-ว่าง-
ผู้อำนวยการโรงเรียนราชวินิต (ประธานกลุ่มทวาราวดี)

นางภารดี ผางสง่า
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดชนะสงคราม

นายรักไทย ธนวุฒิกุล
ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลสามเสน(สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลอุปถัมภ์)

นายสมัย สวนสอน
ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลวัดปรินายก

นางจันทนา ทองศรีงาม
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดเวตวันธรรมาวาส

- ว่าง -
ผู้อำนวยการโรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์(วัดโบสถ์)ในพระราชูปถัมภ์ฯ

นางพัฒนา เกตุกาญจโน
ผู้อำนวยการโรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ

ว่าที่ร้อยโทชวลิต วิชาดี
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดพลับพลาชัย

-ว่าง-
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดโสมนัส

-ว่าง-
ผู้อำนวยการโรงเรียนมหาวีรานุวัตร

นายประเศียร วิชัย
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดชัยชนะสงคราม(วัดตึก)

นายอำนวย พุทธมี
ผู้อำนวยการโรงเรียนพญาไท

ผู้ดูแลระบบของเว็บไซต์ :  นรินทร  แขกกาฬ / สุธาทิพย์  สุขสุหรัด กลุ่มนโยบายและแผน

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร