ผู้บริหาร

นายวัลลพ สงวนนาม
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร
บุคลากร สพป.กทม.
หน่วยตรวจสอบภายใน

นางกฤติมา จินดาธนกิตติ์
รก.ผอ.หน่วยตรวจสอบภายใน

นางสาวสิริยากร บุญเรือง
เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานหน่วยตรวจสอบภายใน

ผู้ดูแลระบบของเว็บไซต์ :  นรินทร  แขกกาฬ / สุธาทิพย์  สุขสุหรัด กลุ่มนโยบายและแผน

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร