ผู้บริหาร

นายวัลลพ สงวนนาม
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร
บุคลากร สพป.กทม.
กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา

นางณภัทรภัค ธัญญวนิชกุล
รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร

นางสาวอารยา สระแก้ว
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ

นางสาวอาบทิพย์ คล้ายวรรณ
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ

นายสยาม ปิยะนราธร
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ

นางสาวอักษรา ประสิทธิ์ศิลป์
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ

นางยุพาวรรณ ลินิฐฎา
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ

นายวิมาน กะริอุณะ
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ

นางสาวรัชนีวัลย์ จุลบาท
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ

นางศุภศิตา รสโหมด
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ

นางสาวจิราพร บัวงาม
เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา

ผู้ดูแลระบบของเว็บไซต์ :  นรินทร  แขกกาฬ / สุธาทิพย์  สุขสุหรัด กลุ่มนโยบายและแผน

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร