ผู้บริหาร

นายวัลลพ สงวนนาม
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร
บุคลากร สพป.กทม.
กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์

นายสุทธิชัย เดชสุวรรณนิธิ
รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร

นางยุพา มงคลทิพย์รัตน์
ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์

นางสาวธนพร คนเสงี่ยม
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

นางพรสรรวค์ ปิตุยะ
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

นางสาวลินดา สุทธิกาญจน์
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

นางสาวสุปราณี เรืองสัตย์
เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานบริหารงานการเงินและสินทรัพย์

นางสาวอัจฉรา บุญศรี
เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์

นางสาวยอดขวัญ คล่องแคล่ว
เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์

ผู้ดูแลระบบของเว็บไซต์ :  นรินทร  แขกกาฬ / สุธาทิพย์  สุขสุหรัด กลุ่มนโยบายและแผน

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร