ผู้บริหาร

นายวัลลพ สงวนนาม
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร
บุคลากร สพป.กทม.
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา

นางณภัทรภัค ธัญญวณิชกุล
รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร

นางอารมณ์ บทมาตย์
นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ

นางศิริภรณ์ ศรีชัยปัญหา
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ

นางสาวปิยวรรณ ศรีมณี
เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา

นางสาวผกาแก้ว ชัยยะ
เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา

นางสาวสุนิศา เกษร
เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานสำนักงานลูกเสือเขตพื้นที่ฯ

ผู้ดูแลระบบของเว็บไซต์ :  นรินทร  แขกกาฬ / สุธาทิพย์  สุขสุหรัด กลุ่มนโยบายและแผน

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร