ผู้บริหาร

นายวัลลพ สงวนนาม
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร
บุคลากร สพป.กทม.
กลุ่มนโยบายและแผน

นายสุรชัย ทองทวี
รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร

นางสาววิภาวดี เหล็มเต๊ะ
ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน

นางกฤติมา จินดาธนกิตติ์
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

นางนวรัตน์ อินทรวิเชียร
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

นางสาวสุธาทิพย์ สุขสุหรัด
เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานกลุ่มนโยบายและแผน

นางสาวนรินทร แขกกาฬ
เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานกลุ่มนโยบายและแผน

ผู้ดูแลระบบของเว็บไซต์ :  นรินทร  แขกกาฬ / สุธาทิพย์  สุขสุหรัด กลุ่มนโยบายและแผน

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร