ผู้บริหาร

นายวัลลพ สงวนนาม
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร
บุคลากร สพป.กทม.
กลุ่มอำนวยการ

นายสุรชัย ทองทวี
รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร

นางรุ่งรัตน์ สงปาน
นักจัดการทั่วไปชำนาญการพิเศษ

นางวิภารัตน์ เศวตไกรสร
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

นางสาวศรทิพย์ เทศมาสา
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

นางสาวชมกมล หาพันนา
นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ

นายวิโรจน์ สุวรรณสุขสันติ
พนักงานธุรการ ส๔

นายจำหริด เชี่ยวชาญ
ช่างไฟฟ้า ช๔

นายขจร พิมพ์พันธ์ดี
พนักงานธุรการ ส๔

นางสาวขนิษฐา อังเกียรติกุล
เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานกลุ่มอำนวยการ

นางอุไร สีบัวรม
พนักงานทำความสะอาด

ผู้ดูแลระบบของเว็บไซต์ :  นรินทร  แขกกาฬ / สุธาทิพย์  สุขสุหรัด กลุ่มนโยบายและแผน

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร