ผู้บริหาร

นายวัลลพ สงวนนาม
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร
บุคลากร สพป.กทม.
กลุ่มบริหารงานบุคคล

นายสุทธิชัย เดชสุวรรณนิธิ
รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร

นายนิกร ยะวงศ์
พนักงานราชการ (พนักงานบริการ)

นางสาวบุษบา คุณพาที
เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานกลุ่มบริหารงานบุคคล

นางสาวเบญจวรรณ ดวงพันธ์
เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานกลุ่มบริหารงานบุคคล

นางสาวธนาศรี พานทอง
เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานกลุ่มบริหารงานบุคคล

นางสาวธัญญารัตน์ แก้วภมร
เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานกลุ่มบริหารงานบุคคล

นายวีรยุทธ ยืนยาว
เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานกลุ่มบริหารงานบุคคล

ผู้ดูแลระบบของเว็บไซต์ :  นรินทร  แขกกาฬ / สุธาทิพย์  สุขสุหรัด กลุ่มนโยบายและแผน

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร