ผู้บริหาร

นายวัลลพ สงวนนาม
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร
บุคลากร สพป.กทม.
ข้อมูลกลุ่มนโยบายและแผน
การขอรับบริการกลุ่มนโยบายและแผน (อ่าน 76) 12 ต.ค. 60
วิสัยทัศน์ เป้าหมาย ยุทธศาสตร์และตัวชี้วัดเพื่อการพัฒนาการจัดการศึกษาของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (อ่าน 148) 16 ส.ค. 60
แผ่นพับ ข้อมูลพื้นฐาน สพป.กทม. (อ่าน 385) 17 ก.พ. 60
ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียนในสังกัด สพป.กทม. (อ่าน 558) 14 ก.พ. 60
ข้อมูลพื้นฐานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร (อ่าน 588) 04 ม.ค. 60
จำนวนนักเรียนโรงเรียนในสังกัด สพป.กทม. (อ่าน 1915) 22 พ.ย. 59

ผู้ดูแลระบบของเว็บไซต์ :  นรินทร  แขกกาฬ / สุธาทิพย์  สุขสุหรัด กลุ่มนโยบายและแผน

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร