ผู้บริหาร

นายวัลลพ สงวนนาม
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร
บุคลากร สพป.กทม.
แบบฟอร์มเอกสารต่างๆ
บันทึกข้อความ(เล็ก) (อ่าน 674) 17 ก.พ. 60
ใบลาพักผ่อน (อ่าน 270) 17 ก.พ. 60
แบบลาป่วย ลาคลอดบุตร ลากิจส่วนตัว (อ่าน 273) 17 ก.พ. 60
ใบเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ (อ่าน 280) 17 ก.พ. 60

ผู้ดูแลระบบของเว็บไซต์ :  นรินทร  แขกกาฬ / สุธาทิพย์  สุขสุหรัด กลุ่มนโยบายและแผน

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร