ผู้บริหาร

นายวัลลพ สงวนนาม
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร
บุคลากร สพป.กทม.
War Room สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร
ข้อมูลพื้นฐาน สพป.กทม. (อ่าน 557) 31 ม.ค. 60
ด้านการบริหารงานบุคคล (อ่าน 316) 31 ม.ค. 60
ด้านการบริหารงานวิชาการ (อ่าน 302) 31 ม.ค. 60
ด้านการบริหารงานทั่วไป (อ่าน 299) 31 ม.ค. 60

ผู้ดูแลระบบของเว็บไซต์ :  นรินทร  แขกกาฬ / สุธาทิพย์  สุขสุหรัด กลุ่มนโยบายและแผน

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร