ผู้บริหาร

นายวัลลพ สงวนนาม
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร
บุคลากร สพป.กทม.
สื่อการเรียนการสอน
DLIT
คู่มือบริหารจัดการเวลาเรียน
สร้างเด็กไทยให้เต็มศักยภาพด้วย การออกกำลังกาย
นิทานอีสบ
แนวทางการจัดค่ายวิชาการแบบเข้ม กลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาภาษาต่างประเทศ
ห นำ
อักษรสูงนำอักษรต่ำ
แบบฝึกการอ่านภาษาไทย
คำควบกล้ำ
ฝึกอ่านภาษาไทย

ผู้ดูแลระบบของเว็บไซต์ :  นรินทร  แขกกาฬ / สุธาทิพย์  สุขสุหรัด กลุ่มนโยบายและแผน

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร