ผู้บริหาร

นายวัลลพ สงวนนาม
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร
บุคลากร สพป.กทม.
ข่าวสารการศึกษา/บทความที่น่าสนใจ
คู่มือนักเรียน มีส่วนร่วมออกเสียงประชามติ
คู่มือครู มีส่วนร่วมออกเสียงประชามติ
นายกรัฐมนตรีพบเพื่อนครู
ร่วมคิด ร่วมทำ หลอม หล่อ ระบบการศึกษาไทย
การเรียนการสอนกับการเรียนรู้ สู่เป้าหมายคุณภาพการศึกษาเพื่อปวงชน
รายงานการศึกษาดูงานการศึกษาและวัฒนธรรม ณ ประเทศญี่ปุ่น
The Country report of Vietnam
The Country report of Timor-Leste
The Country report of Thailand
The Country report of Singgapore
The Country report of Philippinee
The Country report of Myanmar
The Country report of Malaysia
The Country report of Laos
The Country report of Indinesai
The Country report of combodia
The Country report of Brunei
หน้าที่ของคน
THE KEY OF EDUCATION REFORM กุญแจปฏิรูปการศึกษา
โครงการพัฒนาระบบสื่อสาระออนไลน์คลังทรัพยากรการศึกษาแบบเปิด
ประเมินผู้เรียนเป็นคนดี สร้างคุณธรรมงอกงามในสังคม

ผู้ดูแลระบบของเว็บไซต์ :  นรินทร  แขกกาฬ / สุธาทิพย์  สุขสุหรัด กลุ่มนโยบายและแผน

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร