ผู้บริหาร

นายวัลลพ สงวนนาม
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร
บุคลากร สพป.กทม.
เอกสาร/คู่มือ
แผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ 2560
แผนป้องกันและต่อต้านการทุจริต ปีงบประมาณ 2560
รายงานผลการตรวจราชการ กรณีปกติ รอบที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2560 เขตตรวจราชการที่ 1 และ กทม.
คู่มือการปฏิบัติงานกลุ่มนโยบายและแผน
รายงานผลการดำเนินการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
แผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกรุงเทพมหานคร
แผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560-2564 ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกรุงเทพมหานคร
เทคนิค การเขียนบันทึกเสนอ และการเกษียนหนังสือ
แผนเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก สพป.กทม. ปีงบประมาณ 2559 - 2561
รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
แผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร
แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
รายงานการติดตามและประเมินผลสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาในการดำเนินงานด้านโอกาสทางการศึกษาทางระบบอิเล็ก
รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2557
เปิดโลกการศึกษา สำหรับนักเรียนช่วงชั้นที่ 3
หนังสือคู่มือการดำเนินงาน อ่านออกเขียนได้ อ่านคล่องเขียนคล่องและสื่อสารได้
ข้อมูลสิ่งก่อสร้างโรงเรียนในสังกัด สพป.กทม.
ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา
แนวปฏิบัติการเปลี่ยนชื่อสถานศึกษา สังกัด สพฐ.
การวางแผนพัฒนาการศึกษา การพัฒนารูปแบบบูรณาการการจัดทำแผนกลยุทธ์ และงบประมาณ
ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการบริหารข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษา พ.ศ. 2554

ผู้ดูแลระบบของเว็บไซต์ :  นรินทร  แขกกาฬ / สุธาทิพย์  สุขสุหรัด กลุ่มนโยบายและแผน

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร