ผู้บริหาร

นายวัลลพ สงวนนาม
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร
บุคลากร สพป.กทม.
ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
อื่นๆ
แผนปฏิบัติการปี57 277
รายงานผลการดำเนินงานประจำปี57 255
แนะนำโรงเรียนเพลินพัฒนา 232
พรบ. กฎหมาย ระเบียบ ประกาศ เกี่ยวกับการศึกษา
กฎกระทรวง กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการกระจายอำนาจการบริหารและการจัดการศึกษา พ.ศ. 2550 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 263.49 KB 378
กฎกระทรวงกำหนดจำนวนกรรมการ คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ วิธีการสรรหา การเลือกประธานและกรรมการ วาระการดำรงตำแหน่งและการพ้นจากตำแหน่งของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2546. Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 266.89 KB 204
กฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์การแบ่งส่วนราชการภายในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา พ.ศ.2546 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 139.29 KB 157
กฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินความพร้อมในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2549 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 91.08 KB 250
กฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินความพร้อมในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 154.99 KB 153
กฎกระทรวงว่าด้วยสิทธิในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยครอบครัว พ.ศ.2547 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 101.34 KB 202
กฎกระทวงกำหนดหลักเกณฑ์การแบ่งส่วนราชการภายในสถานศึกษาที่จัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน หรือส่วนราชที่เรียกชื่ออย่างอื่น พ.ศ. 2547 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 69.68 KB 244
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องวิธีการและเงื่อนไขการแสดงถึงความสมัครใจให้โอนสถานศึกษาขั้นพื้นฐานไปสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2549 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 159.58 KB 217
ประกาศคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีผ่อนผันให้เด็กเข้าเรียนก่อนหรือหลังอายุตามเกณฑ์การศึกษาภาคบังคับ พ.ศ. 2546 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 86.74 KB 347
พระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับ พ.ศ.2545 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 140.92 KB 165
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ (ฉบับที่ 3 ) พ.ศ. 2553 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 117.43 KB 205
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.11 MB 182
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 256.76 KB 161
พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2553 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 202.42 KB 341
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2553 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 116.9 KB 231
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.58 MB 220
ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการขยายชั้นเรียนในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2553 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 280.35 KB 330
ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการจัดตั้ง รวม หรือเลิกสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2550 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 201.39 KB 263
ระเบียบคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1 ว่าด้วย การแบ่งส่วนราชการภายใน และอำนาจหน้าที่ของสถานศึกษาหรือส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่น พ.ศ. 2548 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.7 MB 231

ผู้ดูแลระบบของเว็บไซต์ :  นรินทร  แขกกาฬ / สุธาทิพย์  สุขสุหรัด กลุ่มนโยบายและแผน

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร