ผู้บริหาร

นายวัลลพ สงวนนาม
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร
บุคลากร สพป.กทม.
ปีการศึกษา 2558
ข้อมูลสิ้นปีการศึกษา 2558
จำนวนนักเรียนโรงเรียนในสังกัด สพป.กทม. 10 มิถุนายน 2558 , 10 พฤศจิกายน 2558

ผู้ดูแลระบบของเว็บไซต์ :  นรินทร  แขกกาฬ / สุธาทิพย์  สุขสุหรัด กลุ่มนโยบายและแผน

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร